دین و یمین

دین و یمین

وقایع اتفاقیه مدام در حال افتادن است

در این اوقات، تلنگ و تمنای رعایا مختصر لبخندی‌ست که به لبهای حضرت اقدس همایون نشسته، نه خنده‌ای که در ضمیر دارد. و قطره‌ای که در چشم عنایت، و نه سرشکی که در خاطر دارد. صاحبقرانا؛ بیا و دین و یمین را برای ذات مبارکش عیان بگو. بیا و گریبان صغیر و کبیر را رها کن و به خلعت خود مبتلا باش. دفتر و رساله را ببند و از بر بخوان؛ و خَلق را خُلقِ کوچه و مرام لوطیانِ چراغِ شب افروز که کتاب تو را در دل و خاطر نگاه می‌دارند به حال خود وا گذار. چنان‌که در خبر است دین و یمین را دیگران چنین می‌کنند:

“در یکی از روزنامهای اَثِنز پای‌تخت یونان نوشته بودند که شخصی بود کشیش ینگی دنیا از مذهب پراتِستَند عیسوی و در آنجا موافق مذهب خودش درس میداد و موعظه میکرد. دولت یونان اول این شخص را گرفته در آنجا بحبس انداختند. و بعد از آن از آنجا بیرون کردند از آنراه که میگفتند که اهل یونان که آنها نیز عیسوی‌اند از مذهب دیگر بحرفهای این کشیش از مذهب خود بیرون میروند و داخل مذهب پراتستند میشوند. درین خصوص در روزنامه نوشته‌اند که بیرون کردن این شخص ناحق بود، چونکه بسیاری از مذهب کتولیک هستند که دایم‌الاوقات کارشان این است که مردم را داخل مذهب خودشان که کَتُولِیک است میکنند. و کسی معترض احوال آنها نمی‌شود. دور نیست که در خصوص بیرون کردن این شخص گفتگوئی مابین دولت ینگی دنیای شمالی با دولت یونان بشود.”*

(*) نمره‌ی هفتادم روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه.

ایضاح

دین

دین، آیین یا کیش، یک سیستم اجتماعی-فرهنگی و مجموعه‌ای برگرفته از رفتارها، اعتقادات، باورها، عملکردها، اخلاق، جهان‌بینی، متون و کتابها، رسالت، مکان‌های مقدس یا سازمان‌هاست که بشریت را به عناصر غیرطبیعی ماورایی و معنوی مرتبط می‌کند.

(در مورد آنچه دقیقاً یک دین را تشکیل می‌دهد اتفاق نظر علمی وجود ندارد.)

وبلاگ